Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Manifest 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving'

  Het manifest 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving' wordt vandaag gepresenteerd door een brede coalitie van veertien koepelorganisaties van onder andere goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, musea, (sport)verenigingen, podiumkunsten, kerken en wetenschappers.

  Tijdens het symposium biedt Johnny de Mol het Manifest aan de Tweede Kamerleden aan. Door zijn ambassadeurschap voor goede doelen en zijn werk voor kwetsbare jongeren en kinderen staat Johnny de Mol symbool voor de passie en de inhoud van het werk van de hele sector.  

  In het manifest pleiten de koepelorganisaties voor meer erkenning en voor concrete maatregelen, zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen, ook met een uitkering of verblijfsstatus.

  Impact, maatschappelijke binding en actief burgerschap
  Het manifest benadrukt hoe miljoenen burgers zich dagelijks inzetten voor maatschappelijke doelen. Als vrijwilliger, als gever, als lid van een vereniging of kerk. Via een goed doel of een vermogensfonds of door mee te spelen in een goededoelenloterij. De impact daarvan is groot. Ons land en grote delen van de wereld zouden er heel anders uitzien zonder de inzet en steun van deze burgers en organisaties. Wij zijn een energieke sector die oplossingen vindt voor maatschappelijke vraagstukken die de overheid laat liggen en die bovendien zorgt voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.

  Oproep aan parlement en kabinet
  Met dit manifest roepen de veertien koepelorganisaties Tweede Kamerleden en het komende kabinet op om de inzet van deze miljoenen burgers te erkennen als belangrijk fundament voor onze samenleving en doen hiervoor vijf aanbevelingen.

  De aanbevelingen

  1. Behandel de sector filantropie als belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. Erken de onmisbare bijdragen van de sector aan de actuele maatschappelijke opgaven en uitdagingen en maak in wet- en regelgeving ruimte voor dit burgerschap.
    
  2. Gebruik de kennis en innovatieve kracht van de sector filantropie bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Heb oog voor het oplossend vermogen en betrek de sector als volwaardige partner bij de vorming van beleid.
    
  3. Erken de grote waarde die de inzet van vrijwilligers heeft voor goede doelen en voor de samenleving. Zorg ervoor dat iedereen vrijwilligerswerk mag doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Stimuleer vrijwilligerswerk en investeer hierbij extra in jongeren.
    
  4. Stimuleer de vrijwillige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken door een ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek gehandhaafd blijft.      
    
  5. Maak het maatschappelijk belang van loterijen tot een apartevierde pijler in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Veranker zo de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen.


  Aanwezige Tweede Kamerleden

  • Aukje de Vries (VVD)
  • Fleur Agema (PVV)
  • Mustafa Amhaouch (CDA)
  • Kees van der Staaij (SGP)
  • Carla Dik-Faber (CU)
  • Kirsten van de Hul (PvdA)
  • Isabelle Diks (GL)
  • Jan Paternotte (D'66) 


  Ondertekenaars manifest

  1. Goede Doelen Nederland (Brancheorganisatie van erkende goede doelen)
  2. FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland)
  3. CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)
  4. Nederland Filantropieland (Branchevereniging, platform en kennisnetwerk voor filantropie)
  5. SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie)
  6. NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)
  7. Partos (branchevereniging ontwikkelingssamenwerking)
  8. Goede Doelen Platform (belangenbehartiger van beneficianten van de goede doelen loterijen)
  9. Partin (Brancheorganistie voor particulier initiatief)
  10. Theo Schuyt (Hoogleraar Filantropische studies VU Amsterdam)
  11. Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) Erasmus
  12. Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur)
  13. NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)
  14. Kunsten’92 (Landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed)

  Initiatiefnemer
  Het manifest en het symposium zijn een initiatief van Goede Doelen Nederland in samenwerking met Nederland Filantropieland, FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)

   

  Terug