NIEUWE FIN-WEBSITE

De FIN is bezig met een nieuwe website! Gevraagd: Uw logo, inspirerende voorbeelden en fondsinformatie.
lees verder >>

Geen Nobelprijswinnaar zonder geldschieter

Stichting Dioraphte deelt een beetje mee in de Nobelprijs voor de Economie.
lees verder >>

Strong cross-party alliance in European Parliament for easing philanthropy’s work for public good across Europe

Brussels, 7 October 2019 – MEPs, representatives of the European Commission and the European Economic and Social Committee and relevant stakeholders from philanthropy, civil society and social economy discussed ways to create a truly European space for donors and encourage cross-border generosity, solidarity and civil actions.
lees verder >>

Laatste kans voor forse korting filantropie-conferentie

Van 5 tot 7 november organiseert de European Venture Philanthropy Association hun jaarlijkse conferentie rondom ‘filantropie 2.0’.
lees verder >>

Ronald van der Giessen in Vakblad Fondsenwerving

Interview met Ronald van der Giessen en Siep Wijsenbeek in Vakblad Fondsenwerving - 1 oktober 2019
lees verder >>   

  FIN actueel

  In FIN actueel de volgende onderwerpen:


  FIN-Projectadviseursbijeenkomst

  Cijfers en mensen

  Wat valt er af te lezen aan een projectbegroting of jaarrekening die u als projectadviseur onder ogen krijgt? Wanneer is een aanvragende organisatie financieel gezond? En wat zijn de dilemma's die projectadviseurs in de praktijk tegenkomen? Over deze vragen ging de FIN-bijeenkomst 'De cijfers achter het verhaal' op 16 juni 2016. Tanja Haremaker RA (Mazars Accountants en Belastingadviseurs en tevens docent bij de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen) gaf financiële uitleg, maar tegelijkertijd werd de macht van de cijfers gerelativeerd. 'De mens achter de aanvraag is net zo belangrijk.'

  Meer dan 60 deelnemers bezochten de project-adviseursbijeenkomst, 'een ruime opkomst', aldus FIN-directeur Suzette de Boer. Tanja Haremaker, gespecialiseerd in controle en advisering van non-profitorganisaties, legde de focus met name op het lezen van een jaarrekening: naast bestuursverslag en ‘overige gegevens’ een onmisbaar deel van het jaarverslag van organisaties.

  ‘In de jaarrekening zijn de staat van baten en lasten en de toelichting belangrijke onderdelen’, tipte Haremaker. ’In de toelichting vind je de uitgangspunten waarop de jaarrekening gebaseerd is, inclusief de uitleg over de verschillende posten. Ontbreekt de toelichting, dan zijn er algauw veel vragen te stellen.’

  Een accountantsverklaring is voor aanvragende verenigingen en stichtingen, maar ook voor vermogensfondsen geen vereiste, aldus Haremaker, ‘behalve wanneer u dit als subsidiegever vereist, of als uw statuten zo’n verklaring verplicht stellen voor uw eigen jaarrekening.’

  Richtlijn voor verslaglegging
  Non-profitorganisaties, onder wie vermogensfondsen, hoeven niet te voldoen aan de wettelijke regels voor jaarverslaglegging die gelden voor commerciële organisaties (BW 2, Titel 9). Voor ANBI’s geldt alleen de online publicatieplicht.

  ‘Er zijn wel richtlijnen voor de jaarverslaglegging van fondsenwervende instellingen en organisaties zonder winstdoelstellingen - resp. de RJ 650 en RJ 640 - maar deze hoeven niet verplicht gevolgd te worden.’ Het is wel aan te raden om de jaarrekening op te stellen volgens deze algemeen aanvaarde verslaggevingsregels.

  Aanvragende organisaties mogen hun jaarrekening dus op eigen grondslagen baseren, wat het risico meebrengt van een minder overzichtelijke jaarrekening of eventueel sturing van resultaat en vermogen. ‘Opletten dus, en goed kijken naar de toelichting’, aldus Haremaker. ‘Hetzelfde geldt voor buitenlandse aanvragers, voor wie andere verslaggevingsregels gelden.’

  Financieel gezond?
  Hoe zie je nu of een organisatie financieel gezond is? ‘De financiële positie bepaal je aan de hand van resultaat, vermogen en liquiditeit,’ vertelde Haremaker. Ook hier volgden bruikbare adviezen: ‘Let niet alleen op het resultaat, maar vooral op de resultaatverdeling, en vergelijk het resultaat ook eens met dat van een jaar geleden, en met de begroting. Het laatste geeft een indicatie van de ‘planning en control’ bij uw aanvrager, net als de post ‘projectresultaat’. Let ook op de verhouding tussen vaste en variabele kosten. Vaste kosten kunnen risicovoller zijn, wanneer er veel variabele, onzekere inkomsten tegenover staan.’

  Vermogen en liquiditeit
  ‘Schrik niet te snel van een negatief vermogen bij een aanvrager’,  was een andere tip. ‘Een non-profitorganisatie die draait op subsidies, krijgt vaak niet de kans om een vermogen op te bouwen en kan ondanks het negatieve vermogen wel een positieve kasstroom hebben.’ Maar, klonk het advies: ‘vraag bij negatief vermogen wel altijd hoe het zit.’

  Ook werd gewezen op de vermogensopbouw en solvabiliteit. ‘Let bij de vermogensopbouw op eventuele stille reserves: dit zijn reserves die niet zichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een niet gewaardeerde overwaarde op een pand.  Een ander attentiepunt betreft bijvoorbeeld een torenhoge continuïteitsreserve. Deze reserve heeft als doel dat de activiteiten van een organisatie voor een bepaalde tijd kunnen doorlopen. Voor non-profitorganisaties is een veelgebruikte richtlijn: een half jaar tot een jaar kosten voor basisactiviteiten/vaste personeelskosten.’ Het is altijd goed om kennis te nemen van de onderbouwing van deze reserve. Ook andere soorten reserves, zoals bestemmingsreserves en -fondsen werden besproken.

  Wat betreft de liquiditeit - ‘in hoeverre kan een organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen voldoen’- wees Haremaker op onder andere de ‘quick ratio’: kijk naar de verhouding van vorderingen tegenover kortlopende schulden.
  Ook het risico van veel ‘vastzittend’ vermogen en hoge aflossingsverplichtingen kwam ter sprake. ‘Realiseer u dat dit kan zorgen voor minder liquiditeit van een aanvragende organisatie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de aanvrager moeite heeft om het bij u aangevraagde project voor te financieren, met risico voor het slagen van het project.’ Kijk dus goed of de financieringsvoorwaarden (betalingsschema) van uw organisatie wel passen bij de liquiditeitspositie van de aanvrager.

  Doorvragen
  Gebruik uw gezonde verstand en vraag door: in grote lijnen was dat de wijsheid waarmee fondsen naar huis gingen. Dit geldt ook voor het beoordelen van projectbegrotingen. ‘Een begroting is nooit zwart-wit. Kijk naar de onderbouwing, maar ook naar voor de hand liggende zaken zoals een dekkingsplan, uurtarieven en zelfs rekenkundige juistheid.’

  Met geanonimiseerde cases werd de proef op de som genomen, waarbij de deelnemers vragen uit de praktijk bespraken. Duidelijk werd dat fondsen van aanvragers een reële begroting verwachten.

  Naast financiële robuustheid is de verwachte impact van een project doorslaggevend, en de verhouding met de aanvrager. ‘Je kijkt kritisch naar de cijfers, maar ook naar de mensen achter de aanvraag. Is er wederzijds vertrouwen in het project?’ Of, zoals Haremaker samenvatte: ‘Het samenspel van cijfers en mensen maakt de functie van projectadviseurs des te belangrijker. Het is een hele verantwoordelijkheid om fondsengeld goed te besteden.’

  De presentatie van Tanja Haremaker vindt u op FIN-Extranet.  

  ^ naar boven
  << Index

   

  Rien van Gendtlezing

  Fonds 1818 eert Rien van Gendt. Om zijn belangrijke rol in de nationale en internationale filantropische sector te benadrukken, organiseert Fonds 1818 in oktober 2016 de eerste Rien van Gendtlezing. Van Gendt was 9 jaar bestuurslid van het Haagse vermogensfonds.

  Tijdens de Rien van Gendtlezing wordt van de spreker verwacht dat hij of zij een doorwrochte of verrassende blik laat schijnen over de filantropische wereld of een deel daarvan. De eerste maal houdt Rien van Gendt de lezing zelf. Vervolgens zal de lezing iedere twee jaar gehouden worden. Het curatorium bestaande uit de voorzitter van Fonds 1818, de voorzitter van de FIN, de CEO van de EFC en Rien van Gendt bepaalt wie wordt uitgenodigd als spreker.

  De eerste Rien Van Gendtlezing wordt gehouden op donderdag 27 oktober 2016 in Het Nutshuis in Den Haag.

  Op 31 december 2015 nam Van Gendt, aan het einde van zijn reglementair maximale bestuursperiode afscheid van Fonds 1818. Hij speelde een leidende rol bij het moderniseren en meer duurzaam maken van het beleggingsbeleid van Fonds 1818. Onder meer is onder zijn leiding besloten tot het starten van een nieuwe beleggingscategorie: maatschappelijk relevante investeringen. Zowel nationaal als internationaal is Rien van Gendt een van de leidende personen binnen de filantropische sector.

  Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

  ^ naar boven
  << Index

   

  Van project- naar organisatiesteun

  Wat zijn de maatschappelijke voordelen?

  Bepaalde vormen van 'organisatiefinanciering' zijn vele malen efficiënter dan projectondersteuning, en leveren maatschappelijk gezien meer op. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Rotterdam. Bij fondsen is er goede wil en sommigen hebben een andere werkwijze dan projectfinanciering. Maar de aanpak van fondsen gezamenlijk is, bezien vanuit aanvragers, in de afgelopen vijf jaar nauwelijks veranderd. Suzanne Kooij (Ars memorandi) nodigt FIN-leden uit voor een oriënterend gesprek. Doel: inventariseren hoe de lastendruk bij aanvragers verminderd kan worden, en het maatschappelijke rendement verhoogd.

  Door: Suzanne Kooij

  Gevoelde lastendruk
  Aanvragers voelen een grote administratieve lastendruk door de werkwijze van fondsen gezamenlijk. Dit blijkt uit onderzoek dat Ars memorandi uitvoerde voor Stichting Rotterdam. Deze stichting wilde onderzoeken welke voordelen het kan opleveren, als het fonds voor een aantal aanvragers overstapt van projectsteun naar meer duurzame financiering. Hiervoor werd bij een aanvrager van Stichting Rotterdam diepgaand onderzoek gedaan naar bestede fondsenwervingsuren en resultaten. Een enquête werd gehouden onder 25 vermogensfondsen. Met tien fondsdirecteuren waren er kwalitatieve interviews, en er werd gesproken met tien aanvragers die langdurig van fondsen afhankelijk zijn.

  Het onderzoek toont aan dat aanvragers disproportioneel veel tijd en geld besteden aan fondsenwerving. Middelen en uren die niet besteed worden aan de doelstelling. Kwantitatieve gegevens laten zien dat ‘organisatiefinanciering’ vele malen beter kan werken dan projectfinanciering. Organisatiefinanciering houdt in dat een fonds:

  • de financiering niet beperkt tot korte-termijn projectaanvragen, maar bredere steun verleent, vaak op meer langdurige basis;
  • geen zware administratieve procedures hanteert;
  • inhoudelijk betrokken is bij het initiatief.

  Opbrengst honderden malen hoger
  Voor de onderzochte aanvrager van Stichting Rotterdam is de opbrengst per uur fondsenwerving berekend bij diverse vormen van financiering. Bij organisatiefinanciering bleek de opbrengst uit fondsenwerving enkele honderden malen hoger dan bij projectfinanciering. Het uitgespaarde geld kan de aanvrager aan de maatschappelijke missie besteden.

  Organisatiefinanciering is met name een uitkomst voor initiatieven die al langer van fondsen afhankelijk zijn, en die zonder fondsen geen sluitend businessmodel kunnen ontwikkelen.

  Brede herkenning
  Over dit onderzoek is inmiddels een artikel verschenen op de website van de Dikke Blauwe, lees hier deel 1 en deel 2. Dit leidde tot veel instemmende reacties van zowel aanvragers als vermogensfondsen. Ook is het uitgebreid besproken in het Landelijk Fondsenoverleg. Het probleem van de ‘projectencarroussel’ wordt breed herkend en is niet nieuw.

  In 2010 besteedde de FIN er al aandacht aan bij het symposium Langdurige financiering van maatschappelijke initiatieven. Noodkreten kwamen toen van initiatieven die al langer steun ontvingen van fondsen. Hoewel hun kwaliteit en nut bewezen waren, verloren zij elk jaar veel tijd en energie aan fondsenwerving. Het gevoel dat er iets moest veranderen, werd breed gedeeld door de aanwezige fondsen.

  Hoe nu verder?
  De afgelopen jaren vroeg de FIN regelmatig aandacht voor ‘andere filantropie’ dan projectfinanciering, zoals ‘sociaal investeren’ en ‘Funding Plus’, in het Grote Fondsen Overleg. Een enkel fonds hanteert een andere aanpak dan projectfinanciering, en een aantal fondsen, zo blijkt uit het onderzoek, maken uitzonderingen op hun officiële projectfinanciering voor initiatieven die ze langdurig ondersteunen.

  Bij zijn afscheid van de FIN (2016) benadrukte toenmalig voorzitter Van Gendt: ‘Wees niet rigide in de tijdsduur van uw ondersteuning en investeer ook in capaciteitsopbouw van de begunstigde. […] Wees transparant en vooral ook soepel naar de aanvrager, bijvoorbeeld in de administratieve processen.’ Maar hoe kan een verandering worden ingezet die in de breedte doorwerkt en echt door de aanvrager wordt gevoeld?

  Oriënterend gesprek
  Een aantal aanvragers heeft heel concrete ideeën hoe het anders en beter kan. Veel vermogensfondsen hebben de wil om anders te gaan werken.

  Graag organiseer ik een oriënterend gesprek met een aantal vermogensfondsen. Om samen te inventariseren wat er mogelijk is om:

  • aanvraagprocedures ‘af te slanken’ en/of meer op elkaar af te stemmen;
  • met bepaalde aanvragers op een andere, meer inhoudelijke manier samen te werken.

  Hebt u interesse, neem dan contact op met Suzanne Kooij, (06) 22 49 59 28 of info@arsmemorandi.nl.


  ^ naar boven
  << Index

   

  Hoe vindt u de juiste projecten?

  Fondsenzoeken.nl maakt match op basis van úw informatie 

  Efficiënt projecten vinden: voor fondsen blijft het een grote uitdaging. Vice versa steken projecten veel tijd in het vinden van fondsen. Fondsenzoeken.nl helpt ‘aanbieders en vragers’ van maatschappelijk kapitaal elkaar om de juiste redenen te vinden. Doet u ook mee aan dit initiatief van en voor onze sector? En zo ja: Fondsenzoeken.nl helpt graag om uw informatie up-to-date te houden. 

  Door: Jan-Michiel de Pont

  Ontstaan vanuit ervaring
  De initiatiefnemers van Fondsenzoeken, Jan-Michiel de Pont en Michiel van Oerle, ondervonden bij een vermogensfonds hoe moeilijk het is om relevante projecten te vinden en gevonden te worden. Hun ideeën:

  • Het is handig als fondsen en non-profits op basis van criteria en kenmerken kunnen voorsorteren.
  • Eerst ontdekken of je bij elkaar past – dan pas elkaar benaderen.
  • Als fonds alléén aanvragen ontvangen die op basis van de criteria bij je passen.

  ​​Vanuit die basis is Fondsenzoeken.nl gebouwd.

  Hoe werkt het?
  Fondsenzoeken.nl kijkt naar 20 criteria en 4 beschrijvingen die u opgeeft en die de bezoeker niet ziet. De site vergelijkt projectkenmerken met uw criteria en beschrijvingen, en geeft aan in welke mate een project en uw fonds bij elkaar passen.

  Zowel u als de aanvrager kunnen dan goed inschatten of het project in aanmerking komt voor ondersteuning. De aanvrager kan zich richten op de juiste fondsen. En u ontvangt alleen aanvragen die goed passen bij uw criteria en doelstellingen.

  Op deze manier vinden partijen elkaar doelgericht en om de juiste redenen. Een match is géén financieringsgarantie of vervanging van de aanvraagprocedure. Aanvragen doen non-profits zelf.

  Oproep: verse criteria
  Inmiddels heeft Fondsenzoeken.nl de profielen verzameld van 1800 fondsen. De website bevat ruim 3400 beschrijvingen van hun aandachtsgebieden. Uw fonds staat daar mogelijk al bij. Om de beste matches te kunnen maken met projecten is het belangrijk dat u uw criteria zo actueel mogelijk houdt. Fondsenzoeken.nl helpt u daar graag bij!

  Contact
  Doet u mee? Ga dan naar www.fondsenzoeken.nl en meld u aan. Fondsenzoeken.nl neemt uw criteria in 15 minuten met u door en plaatst deze dan voor u. U ziet direct de goed passende projecten en wordt door de juiste projecten gevonden!

  De website Fondsenzoeken.nl is een non-profit initiatief van Stichting Fondsenzoeken.nl en wordt vooralsnog kosteloos aangeboden. Op termijn zal een jaarlijkse vergoeding van € 30,00 per profiel worden gevraagd ter dekking van beheer en technische kosten.

  ^ naar boven
  << Index

   

  Learning Event Vredesfilantropie

  Filantropen zetten zich al lange tijd in voor vrede. Vredesfilantropen handelen ter bevordering van vrede in alle stadia: voorkomen van conflict, conflictresolutie, vredesbehoud. Op 16 november aanstaande vindt het Peace Philanthropy Learning Event plaats in het Vredespaleis. Hier wordt onder andere besproken wat filantropen van nu kunnen bijdragen aan een veiliger wereld. Wilt u komen, stuur dan een
  e-mail met korte motivatie naar info@ecsp.nl


  Leren van elkaar
  Het Peace Philanthropy Learning Event gaat vooraf aan de uitreiking van de tweejaarlijkse Carnegie Wateler vredesprijs. Een selecte groep professionals gaat aan de slag met vragen zoals:

  • Wat kunnen non-profit stichtingen leren aan vredesfilantropen?
  • Wat kan de academische wereld leren over effectieve vredesfilantropie – aan én van filantropen in dit werkveld?
  • Hoe kan men leren van elkaar binnen het veld van de vredesfilantropie?

  Deelnemers variëren van (internationale) filantropen en academici tot NGO’s en beleidsmakers.

  Programma

  • Welkom door Eric de Baedts, Directeur Carnegie Foundation;  
  • Keynote speech Peace Philanthropy;
  • Bespreken van vooruitstrevende en inspirerende casussen over vredesfilantropie. Doel: nieuwe inzichten en identificatie van de meest urgente thema’s binnen de vredesfilantropie in de wereld van nu;
  • Lunch met uitgebreide mogelijkheid tot netwerken;
  • Bespreken van geïdentificeerde thema’s en mogelijkheden voor effectieve kennisdeling in de vredesfilantropie;
  • Afsluiting door Sigrid Kaag, winnares van de 2016 Carnegie Wateler Peace Prize.

  NB: De voertaal is Engels.

  Sigrid Kaag
  Sigrid Kaag dient momenteel als speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Libanon. Haar veelzijdige inzet bestrijkt de terreinen van conflictpreventie, diplomatie en strategisch leiderschap op humanitaire, ontwikkelings- en veiligheidsvraagstukken.

  Het bestuur van de Carnegie-stichting looft haar toewijding en persoonlijke aanpak. Volgens voorzitter Bernard Bot brengt zij met haar persoonlijkheid partijen dichter bij elkaar en tot consensus: ‘Sigrid Kaag denkt niet in problemen, maar brengt partijen in beweging.’

  ^ naar boven
  << Index


  Aanbod Vakblad fondsenwerving 

  Speciaal voor FIN leden!

  Sommige goede doelen en maatschappelijke organisaties slagen erin om met een zeer vernieuwende, onconventionele aanpak bijzondere resultaten te boeken en ‘de spelregels te veranderen’. Soms zijn het individuele mensen die door hun karakteristieke aanpak, inzet en gezag een stempel drukken op de ontwikkelingen in de filantropie. 

  Op basis van dit uitgangspunt koos Vakblad Fondsenwerving ervoor de serie Game Changers te openen met een interview met innovator Rien van Gendt. Dit ter gelegenheid van zijn afscheid bij de FIN. Hebt u het nog niet gelezen, dat kan hier alsnog.

  Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in filantropisch Nederland? Voor FIN-leden geldt een speciaal aanbod. Voor een jaarabonnement op Vakblad Fondsenwerving betaalt u het eerste jaar slechts € 59 ex. btw, in plaats van het reguliere jaartarief (€ 97 ex. btw).

  Maak vandaag nog gebruik van dit aanbod voor FIN-leden.  

  ^ naar boven
  << Index


  Aanbod Alliance Magazine 

  Profiteert u al van korting op Alliance?

  FIN-leden ontvangen 20% korting op een abonnement op Alliance magazine - for philanthropy and social investment worldwide.

  Klik hier voor meer informatie.

  ^ naar boven
  << Index

  Terug