Meeting Rijksoverheid & Filantropie & Samenleving

Op dinsdag 18 juni kwamen vertegenwoordigers van de filantropie, overheid en samenleving bijeen om te spreken over samenwerking tussen overheid en filantropie
lees verder >>

Ronald van der Giessen beoogd voorzitter FIN

persbericht inzake het voorzitterschap van de FIN
lees verder >>

Siep Wijsenbeek (SBF) verdedigt aanpassing registratie ANBI’s in UBO-register bij rondetafelsessie Tweede Kamer

Het langverwachte rondetafelgesprek over het UBO-register* vond woensdag 22 mei 2019 plaats in de Tweede Kamer in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst, opgedeeld in vraaggesprekken van Tweede Kamerleden met verschillende gegadigden, werden ook de belangen van de ANBI’s verdedigd.
lees verder >>

SBF verdedigt zich tegen onzinnige UBO-registratie

In een zogenoemd rondetafelgesprek heeft de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie zich bij monde van FIN-directeur Siep Wijsenbeek afgelopen woensdag tegenover volksvertegenwoordigers opnieuw verzet tegen opname van charitatieve organisaties in het zogenoemde UBO-register.
lees verder >>

Dag van de Filantropie 2019

Welke rol speelt filantropie in samenleving vandaag? En hoe ziet filantropie er morgen uit? Welke gevolgen heeft dat voor u? Voor filantropische organisaties? Voor de samenleving? Deel met andere professionals en leer van experts in de World Cafés op 6 juni 2019 op de Dag van de Filantropie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met als afsluiting de oratie van Prof. Dr. René Bekkers over ‘De waarde van filantropie’.
lees verder >>  FIN actueel

  In FIN actueel de volgende onderwerpen:  Nieuwe FIN-leden

  In het derde kwartaal van 2017 zijn vier nieuwe leden toegetreden tot de FIN. Wij heten ze allen van harte welkom!

  Sirtema Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen van haar revenuen aan ANBI-instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland.

  Stichting Frysk Akademyfûns De stichting heeft ten doel: de bevordering van en activering tot Fries wetenschappelijk werk in de ruimste zin van het woord. Hieronder valt ook het bevorderen van een redelijke huisvesting, in de vorm van gebouwen en roerende zaken, van personen en instanties die zich met deze taken hebben belast. Meer in het bijzonder geldt dit voor de Stichting Fryske Akademy. Verder richt de stichting zich op alles wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt met haar doel of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting ondersteunt de genoemde personen en instanties geldelijk of op andere wijze.

  Stichting Elisabeth Weeshuis heeft als doelstelling het in stand houden van een verzorgingshuis voor ouderen door o.a. financiële steun, en ouderenhuisvesting in het algemeen. Als na de besteding van de geldmiddelen voor de genoemde doelstelling nog geldmiddelen over zijn, kunnen deze worden besteed aan liefdadige en/of sociale doeleinden, maatschappelijke hulpverlening, en voor werk in het algemeen belang. Dit alles heeft betrekking op zaken binnen de gemeente Culemborg.

  Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) heeft als doelstelling om de positie en kansen van blinden en slechtzienden in de maatschappij te verbeteren door financiële ondersteuning van projecten die daarop gericht zijn.

  ^ naar boven
  index << 


   

  Marina de Kanter interim-directeur FIN    

  Per 1 oktober 2017 zal Marina de Kanter MBA de directiefunctie waarnemen bij de FIN. Marina kan bogen op een gevarieerde loopbaan in de wereld van financiën, bedrijfsleven en filantropie. Van 2010 tot 2015 was ze manager financiën en bedrijfsvoering van Stichting VSBfonds. Daarvoor werkte ze vanaf 2002 als adjunct-directeur bij het Spoorwegmuseum. Sinds eind 2016 is Marina actief als partner bij Claassen Moolenbeek & Partners in de regio Utrecht.                

  Marina de Kanter zal de functie parttime vervullen. Gedurende deze interim-periode nemen de andere bureaumedewerkers en het FIN-bestuur een deel van de directietaken over.

  Het bestuur heeft het executive-searchbureau Maes & Lunau (mevrouw Dani Bicker Caarten) ingeschakeld om te helpen bij het zoeken naar een opvolger van Suzette de Boer.

  ^ naar boven
  << Index


   

  Informele FIN-Zomerborrel

   

   

   

   

  Op 30 juni werd de jaarlijkse FIN-Zomerborrel voor actieve leden gehouden bij VSBfonds in Utrecht. Tijdens deze borrel worden degenen in het zonnetje gezet die de afgelopen tijd bijzondere betrokkenheid hebben gehad bij het werk van de FIN.

  Onze gastheer Bernt Schneiders, directeur VSBfonds, hield een korte presentatie over de nieuwe koers van VSBfonds. Daarnaast vertelden Sanne ten Bokkel Huinink, rentmeester van Stichting Boschuysen en Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude en Boudewijn de Blij, directeur Fonds 1818 en FIN-bestuurslid over de Stichting Projecten Haagse Fondsen.

  Veel dank aan VSBfonds voor de gastvrijheid!

  ^ naar boven
  << Index  Bijeenkomst projectadviseurs ‘Voorbij Sinterklaas…’ 

  Op 12 juni jl. bespraken projectadviseurs van FIN-leden hoe zij, behalve met donaties, projecten verder kunnen brengen door onder andere begeleiding en netwerken te bieden. Veel fondsen doen aan deze bredere manier van ondersteuning, ‘Funding Plus’, zonder dat dit expliciet wordt uitgedragen. Alle projectadviseurs die op 12 juni aanwezig waren, willen graag proactief werken, maar lopen nogal eens aan tegen capaciteitsproblemen bij hun fonds.

  ‘Voorbij Sinterklaas…’ ofwel: voorbij het doneren. Hoe doe je dat? In drie presentaties gingen Suzanne Kooij en Deny de Jong (Funding Plus), Sanne ten Bokkel Huinink (Stichting Boschuysen) en Niels van Zeben (Oranje Fonds) in op andere, proactieve manieren om initiatieven te steunen.

  Organisaties bouwen met Funding Plus
  Kooij en De Jong deden onderzoek onder aanvragers, projectadviseurs en bestuurders van Nederlandse fondsen en namen een voorbeeld aan Engeland, waar zij de term Funding Plus op het spoor kwamen. ‘Funding Plus houdt in dat je andere vormen van ondersteuning inzet dan projectfinanciering, met oog voor de ontwikkelingsfase waarin een aanvragende organisatie verkeert. Door je meer te richten op capacity building bij aanvragers, voorkom je het probleem van een ‘projectencarrousel’,  waarbij succesvolle initiatieven jaar na jaar opnieuw tijdrovende projectaanvragen moeten doen.’

  Aanvragende organisaties zijn grofweg in te delen in drie categorieën, stelde De Jong: pionier, basisorganisatie en duurzame organisatie. Waar de projectgerichte pionier geholpen is met projectsubsidie, heeft de basisorganisatie behoefte aan lange-termijnfinanciering en organisatieversterking. De duurzame organisatie heeft nog verdergaande vragen voor financiering en netwerk/samenwerking. Als fondsen zich bewust zijn van de fases waarin aanvragers zich bevinden, kunnen ze betere ondersteuning geven. ‘Meedenken met de aanvragers, begeleiden, toegang geven tot netwerken, je richten op de inhoud en organisatie en minder op projecten, levert meer maatschappelijk effect op. In plaats van fund and forget ga je naar select and oversee of commit and integrate met de aanvragende organisatie.’

  Weekend Academie
  Suzanne Kooij: De Weekend Academie is een succesvol initiatief dat uit de pioniersfase groeide. Om iets te doen aan het herhaald aanvragen van projecten werden alle financiers (fondsen en gemeente) samengebracht. Men werkt nu aan een oplossing waarbij de verschillende financiers garant staan voor een bedrag.

  Onafhankelijke projectleider Boschuysen
  Naar aanleiding van haar 450-jarig bestaan sloeg Stichting Boschuysen een nieuwe weg in: ze maakte budget vrij voor een onafhankelijk projectleider die zich drie jaar lang richtte op de situatieverbetering van zwerfjongeren in Den Haag. Vooral rond scholing en werk bleken er problemen te zijn, en Boschuysen besloot om een signalerende en verbindende rol te spelen tussen de partijen die zich hiermee bezighouden (hulpverleners, gemeente enzovoort).

  De onafhankelijk projectleider van Boschuysen kon diverse issues oplossen. Hulpverleners gingen bijvoorbeeld in gesprek met werkgevers die ze anders nooit spraken, het Jeugd Interventie Team (JIT) legde contact met de ROC’s, leerwerkprojecten werden geïnformeerd over collega-initiatieven en jongeren kregen toestemming om met hun hulpverleners naar sollicitatietrainingen van de gemeente te komen. Inmiddels zijn er regelmatig netwerkbijeenkomsten, ‘Jongeren in de lift’ en zijn alle activiteiten te vinden op de website www.detoekomstdenhaag.nl’.

  Ten Bokkel Huinink: ‘De projectleider, een echte verbinder, was een van de succesfactoren. Maar ook onze onafhankelijkheid als fonds. Daarnaast is samenwerken en netwerken heel belangrijk. Dat we samenwerken met andere fondsen wekt vertrouwen bij o.a. de gemeente.’

  Inmiddels heeft het driejarige project een vervolg gekregen in de Stichting Projecten van Haagse Fondsen. Hierin werkt een aantal Haagse fondsen samen om proactief projecten op te pakken. Zo wil Fonds 1818 vanuit deze stichting de activiteiten organiseren voor Uit de rode cijfers, een initiatief rond zelfredzaamheid en schulden. En het project JA voor een kans wordt ook vanuit deze stichting opgezet. Hierbij gaan fondsen 50 jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, aan werk helpen.

  Programma’s Oranje Fonds
  Het Oranje Fonds werkt proactief via thema- en sectorprogramma’s die ca. 4 jaar duren en een vooraf gesteld doel hebben. ‘Bij de themaprogramma’s wordt vaak gezocht naar startende initiatieven en bij de sectorprogramma’s naar initiatieven die al langer bezig zijn’, aldus Niels van Zeben. ‘Uitgangspunten bij de programma’s zijn: Integraal, Samen doen en Leren & ontwikkelen’.

  Met ‘integraal’ bedoelen we dat tijd en geld wordt gecombineerd, we voegen als fonds ook eigen of externe deskundigheid toe, net als netwerk en onderzoek. ‘Samen doen’ duidt op het creëren van draagvlak. Bijvoorbeeld in het programma Kracht van sport hebben we bewust de sectoren sport en welzijn verbonden. Deelnemers konden meedoen als ze samenwerkten met een partner uit de andere sector, waardoor we het sociale sportinitiatief versterkten. Tot slot is leren en ontwikkelen belangrijk voor het slagen van projecten, maar ook om je initiatief te legitimeren bij bijvoorbeeld de gemeente. Van belang is ook om die kennis dan weer (landelijk) te delen. Uit de uitvoering komt enorm veel kennis en kunde naar voren die bij volgende projecten is te gebruiken.

  Proactief werken: wil is er
  Tijdens rondetafelgesprekken bleek dat veel fondsen méér doen dan reageren op aanvragen, zonder dit expliciet kenbaar te maken. Er wordt ook meerjarige financiële steun verleend, maar (nog) niet voor exploitatiekosten. De wil om proactief te werken is er bij alle aanwezige projectadviseurs, ‘dit is ook een kwestie van houding die je als adviseur aanneemt.’ Maar men signaleert tegelijkertijd een capaciteitsprobleem: proactief zijn kost tijd en fondsorganisaties zijn er niet op ingericht.

  Het verduurzamen van kennis en ervaring gebeurt met name via ‘peer learning’; door partijen (aanvragers) samen te brengen die van elkaar kunnen leren. 

  Meer weten?
  Wilt u in contact komen met fondsen die andere methodes inzetten dan donaties, of wilt u aansluiten bij de werkgroep Funding Plus? Neemt u hiervoor contact op met het FIN-bureau.

  ^ naar boven
  << Index

  Terug