Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Eerste Kamer akkoord met Geefwet

  Sinds het publiceren van het Voorstel tot een Geefwet d.d. 16 september hebben de FIN en - in groter verband - de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) niet stil gezeten. Steven van Eijck, voorzitter van de SBF, en Rien van Gendt, vicevoorzitter van SBF en voorzitter van de FIN, hebben alle zeilen bijgezet om de belangen van de SBF-partners zo goed mogelijk te behartigen. En inmiddels blijkt: niet zonder resultaat.

  Op chronologische volgorde komen de volgende documenten daarbij in beeld:

  1. Geefwet-voorstel d.d. 15 september
    
  2. Reactie SBF op Geefwet-voorstel d.d.11 oktober
    
  3. Nota n.a.v. het verslag van de Hoorzitting Vaste Commissie voor Financiën d.d. 24 oktober
    
  4. SBF-amendement d.d. 28 oktober
    
  5. Kamerbrief concept lagere regelgeving d.d. 28 oktober
    
  6. Reactie SBF d.d. 2 november
    
  7. Beantwoording vragen door Staatssecretaris Weekers d.d. 7 november
    
  8. Stand van zaken d.d. 9 november (ontleend aan FM-Weekly)
    
  9. Schriftelijke antwoorden Staatssecretaris Weekers 2e wetgevingsoverleg Belastingplan 2012 (d.d. 11 november, 4. Geefwet, p. 13-15)
    
  10. De behandeling van het Belastingplan 2012 en de daarin opgenomen Geefwet vond plaats op 15, 16 en 17 november. 'Tweede Kamer akkoord met Geefwet, maar 'multiplier' is afgezwakt'. (d.d. 17 november 2011)
  11. Pakket Belastingplan 2012 na behandeling TwK d.d. 21 november 2011


  Eerste Kamer akkoord met Geefwet
   

  De Eerste Kamer heeft op 20 december 2011 ingestemd met de nieuwe Geefwet. Bijna alle partijen stemden voor.

  Bron: www.sbf-filantropie.nl

  De SBF werd vanaf het begin door Financiën betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe wet. Er vonden dan ook op verschillende niveaus overleggen (ambtelijk en politiek) plaats over uitgangspunten en uitwerking van de fiscale maatregelen. Daarnaast nam de SBF deel aan een door de Tweede Kamer georganiseerde hoorzitting over de Geefwet en werd een aan dezelfde kamer gerichte brief geschreven om nogmaals het SBF-standpunt toe te lichten.Ofschoon de Geefwet onder stoom en kokend water tot stand kwam, wordt deze door de SBF gekwalificeerd als “een stap in de goede richting”, met de onderstaande verbeteringen:
   

  1. ANBI’s krijgen meer armslag voor het verrichten van commerciële activiteiten. De mate waarin wordt begin volgend jaar vastgelegd in de Uitvoeringsregeling algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. De SBF heeft al inzage gehad in het concept dat bijzonder ruimhartig was.
  2. De winstdrempel – het bedrag waar de jaarlijkse winst onder moet blijven om een beroep  op de vrijstelling te doen - in de Vennootschapsbelasting (Vpb) wordt verhoogd van € 7.500 naar € 15.000.
  3. Culturele ANBI’s kunnen voortaan kiezen voor integrale belastingplicht in de Vpb. De resultaten van een museum en museumwinkel kunnen bijvoorbeeld op grond hiervan worden samengevoegd als dat belastingtechnisch beter uitkomt.
  4. De voorwaarden waaronder ANBI’s een bestedingsreserve mogen aanleggen worden versoepeld. Overschotten uit het ene jaar kunnen als specifieke investeringen worden geoormerkt in een volgend jaar.
  5. Er komt een verruiming van de giftenaftrek in de Vpb. De niet-aftrekbare drempel komt te vervallen en het totaal aan aftrekbare giften mag voortaan maximaal 50% van de winst bedragen (voorheen 10%) tot een maximum van € 100.000.
  6. Er komt een extra giftenaftrek aan culturele instellingen (de zogenaamde multiplier) ter hoogte van 1,25 in de Inkomstenbelasting (IB) en 1,50 in de Vpb over een maximum van € 5.000 aan gedane giften.
  7. De voorwaarden waaronder de vrijwilligersvergoeding aftrekbaar is, zijn voor het eerst vastgelegd in de Wet IB. Dat geeft zekerheid voor alle betrokkenen.
  8. De definitie van het begrip ANBI is voor het eerst opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Daardoor is het duidelijker welke organisaties wel en niet als ANBI kwalificeren. Helaas ontbreekt het hier aan een restcategorie waaronder toekomstige geheel nieuwe maatschappelijke doelen kunnen worden geschaard.


  Problematisch was alleen de afschaffing in het Belastingplan 2012 (niet de Geefwet) van de mogelijkheid voor BV´s om hun winst, volledig vrij van belasting, te schenken aan een ANBI. Ofschoon de Staatssecretaris van Financiën hiermee beoogt misbruik tegen te gaan, pakt dit bijzonder onvoordelig uit voor een flink aantal vermogensfondsen dat al jaren gebruik maakt van deze constructie. De SBF blijft streven naar intrekking van deze maatregel.

  Van andere orde maar ook problematisch was het door het TK-lid Heijnen (PvdA) ingediende amendement om alle ANBI´s onder de Balkenende norm te scharen op straffe van het vervallen van de ANBI-status. Dit amendement vormt geen probleem voor de fondsenwervende instellingen die daar alle binnen deze norm blijven. Wel vormt het amendement een levensgroot probleem voor de vermogensfondsen. De grotere vermogensfondsen, die tientallen of zelfs honderden miljoenen euro’s beheren, zijn gedwongen in de praktijk om hun eigen vermogensbeheerders fors te betalen. Doen ze dat niet dan zijn ze aangewezen op het nog veel duurdere vermogensbeheer van de banken.

  Verontrustend waren de acties van sommige parlementariërs gericht op het strafbaar stellen van wetsovertredende ANBI’s of het zelfs uit Nederland verbannen hiervan. Mede dankzij een intensieve lobby van de SBF haalde geen enkele van de ingediende moties of amendementen een Kamermeerderheid.

   

   

  Terug