Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Dinsdag 25 juni vond de jaarlijkse projectadviseursbijeenkomst plaats in Utrecht. De focus van deze bijeenkomst lag op het thema ‘terugtredende overheid’ en de rol van vermogensfondsen. Onderstaand een impressie.

  Projectadviseursbijeenkomst ‘terugtredende overheid’

  ‘Betekenis fondsen wordt groter’

  door: Miriam Wijnen

  Wat doe je als vermogensfonds wanneer de overheid bepaalde taken niet meer uitvoert? Zelf meer aanvragen toekennen? Aan tafel met de overheid? Maar hoe dan? En werkt het wel?
  Op 25 juni jl. ontmoetten ruim 40 projectadviseurs elkaar om dit te bespreken. Buitengewoon hoogleraar René Bekkers (VU) schetste het landschap waarin vermogensfondsen opereren: ‘Uw maatschappelijke betekenis wordt steeds groter, nu de overheid taken delegeert naar gemeenten en bedrijven en huishoudens minder gaan uitgeven voor goede doelen.’ Fonds 1818 en de Van Cappellen Stichting gaven voorbeelden uit de praktijk. ‘Ga je eigen weg en sta open voor samenwerking.’ ‘Met de gemeente samenwerken is volhouden en bijsturen.’ Projectadviseurs wisselden vervolgens ervaringen uit in rondetafelgesprekken.

  Geen waterbed
  Minder overheidssubsidie wordt niet zomaar gecompenseerd door giften van particulieren en fondsen, stelde René Bekkers. Er is geen ‘waterbedeffect’ maar eerder een systeem van ‘zwaan-kleef-aan’ – tenminste bij de goede doelen; fondsenwervende organisaties. ‘Als goede doelen méér overheidssubsidie ontvangen, stijgt bij meer dan de helft ook het giftenbedrag van particulieren. En andersom: als goede doelen meer particuliere giften binnenhalen, draagt de overheid ook meer bij.’ Kortom: waar het eenmaal goed gaat, gaat het steeds beter.

  Hoe de overheidsuitgaven zich verhouden tot uitgaven van vermogensfondsen is helaas niet onderzocht, maar Bekkers zou dit graag doen. ‘Mijn persoonlijke verwachting is dat de maatschappelijke betekenis van fondsen groter gaat worden. De trend is dat bedrijven en huishoudens minder gaan geven, terwijl steeds meer organisaties fondsen werven, zoals musea en bibliotheken.’

  Met die toenemende betekenis van vermogensfondsen zal ook de belangstelling voor fondsen stijgen – aangewakkerd door de transparantie die in de ANBI-wet wordt gevraagd. ‘U kunt dan ook meer kritiek verwachten,’ aldus Bekkers. ‘Men wil weten wat u doet en hoe u uw geld besteedt.’René Bekkers

  Vijf keer samenwerking
  Michel Nivard en Anne de Raaf van Fonds 1818 gaven praktijkvoorbeelden van samenwerking met de overheid. In theorie zijn er vijf manieren waarop u als fonds met de overheid kunt samenwerken:

  • complementair: u vult elkaar aan;
  • supplementair: u voegt iets extra’s toe;
  • substituerend: u vervangt de ander;
  • competitief: u wedijvert met elkaar;
  • non-actief: beide partijen komen niet tot actie. 

  Met alle soorten samenwerkingen heeft Fonds 1818 te maken. Denk aan de deelname in het Leidse Cultuurfonds (complementair), steun aan wijkorganisaties en koren (supplementair), de instandhouding van Haagse buurtbibliotheken (substituerend) en financiering van hospices en de Levenseindekliniek (competitief). ‘Ga als fonds je eigen weg, doe waar je in gelooft’, was het advies van Nivard. ‘Sta open voor samenwerking met de overheid, bedrijven en andere fondsen. En leg afspraken vast, zodat ze blijvend zijn als personen de politiek verlaten. ’

  Tweerichtingsverkeer met gemeente
  Thony Kolff besprak de ervaringen van de Van Cappellen stichting die al jarenlang samenwerkt met de gemeente Capelle aan den IJssel. Men spreekt het college van B&W eens per jaar en met wethouders en ambtenaren is er ad-hoc contact. ‘We vertellen welke projecten wij ondersteunen en horen welke initiatieven de gemeente financiert en waar we als fonds verschil kunnen maken.’ Een open, transparante houding aan beide kanten is heel belangrijk, aldus Kolff. ‘Het is tweerichtingsverkeer.’ De stichting geeft ook verbeterpunten aan bij gemeentelijke projecten. ‘Bij het verlenen van een hypotheek voor het jeugdcentrum wilden wij dat de jeugd betrokken zou worden; zij moeten meebepalen.’ Andere voorbeelden van de samenwerking tussen stichting en gemeente zijn o.a. een internetvoorziening in de bibliotheek, een jaarlijks Passieconcert en een noodfonds.

  Daarnaast maakt de Van Cappellenstichting deel uit van het Rotterdams Fondsen Overleg dat op zijn beurt samenwerkt met de gemeente Rotterdam. ‘Er is overleg op de terreinen van de clusters Kunst & Cultuur en Welzijn & Zorg.’ Dit overleg is redelijk nieuw en men moet elkaars speerpunten nog beter leren kennen. Kolff: ‘Met de gemeente samenwerken is zinvol. Je moet volhouden, vooroordelen overwinnen. Je kunt een bepaalde sturing geven die goed is voor de kwaliteit van projecten. En voor je fonds.’

  Rondetafels 
  De discussies over het terugtreden van/samenwerken met de overheid leidden tot de volgende algemene conclusies:

  • Van deelnemers aan de bijeenkomst werkt de meerderheid samen met de overheid.
  • Fondsen willen complementair of supplementair werken; niet de gaten vullen die vallen door bezuinigingen.
  • Prestaties meetbaar maken is van belang om zo de meerwaarde van initiatieven aan te tonen. De overheid vraagt hier ook om.
  • Fondsen/FIN moeten kennis delen met de (lagere) overheden.
  • Investeren in de relatie met de overheid is belangrijk. Wat je moet overwinnen is o.a. onbekendheid met fondsen en onvoldoende continuïteit bij overheden.
  • Het is goed samenwerking te zoeken met de VNG. Deze heeft al eens aandacht besteed aan het samenwerken van gemeenten met fondsen, maar het contact met vermogensfondsen/ de FIN is toen nog niet gelegd.
  • Fondsen moeten kennis delen. Hierbij kan het FIN-Extranet nog meer ingezet worden. Neem bijvoorbeeld convenanten die worden gesloten tussen (groepen van) fondsen en de overheid. Zie het convenant ‘Ouderen en cultuur’ met OCW en VWS.
    
  Terug