Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Rijksbegroting geen verrassingen voor filantropische instellingen

  De kabinetsplannen bevatten geen bijzondere of nieuwe maatregelen voor de filantropische sector in het algemeen. De giftenaftrek blijft voorlopig intact. Wel zijn kritische opmerkingen opgetekend over de uitvoerbaarheid en is er de wens tot vereenvoudiging. Tot welke maatregelen dit zal leiden, zal pas na de evaluatie van de giftenaftrek duidelijk worden. Eerder werd bekend dat een mogelijke afschaffing van de giftenaftrek onderdeel is van een adviespakket voor een nieuwe kabinetsperiode. De resultaten van het evaluatieonderzoek naar de giftenaftrek en aspecten van de Geefwet, worden niet eerder dan begin 2017 verwacht.

   ANBI’s en het UBO-register
  Als uitvloeisel van Europese afspraken werkt het kabinet aan de totstandkoming van een nieuw register, het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner (de uiteindelijke belanghebbende). De bedoeling is om met dit register transparant te maken wie uiteindelijk de achterliggende economische belanghebbende is. Ook stichtingen en verenigingen - dus ook ANBI’s - vallen onder de werkingssfeer van de wet die hiervoor wordt gemaakt. In de stukken van Prinsjesdag wordt bevestigd dat rekening zal worden gehouden met het bijzondere karakter van ANBI’s. Voor de zomer heeft SBF zich hiervoor ingezet. Bij ANBI’s is namelijk per definitie geen sprake van UBO’s. We houden vinger aan de pols en blijven ons inzetten voor een wetsvoorstel dat recht doet aan het bijzondere karakter van ANBI’s.

   Vrijwilligerswerk
  In de kabinetsplannen is weliswaar aandacht voor vrijwilligerswerk, maar op dit punt zijn ook geen concrete maatregelen aangekondigd. Wel heeft staatssecretaris Dijkhoff eerder in een brief aan de Kamer laten weten het aantal gratis VOG’s (verklaring omtrent gedrag) in 2016 eenmalig te verhogen met 20.000 naar totaal 120.000.

   Overzicht van de verdere parlementaire behandeling
  •    De Algemene Financiële Beschouwingen vinden plaats op 4, 5 en 6 oktober;
  •    Over alle begrotingen zal worden gestemd op 6, 7 of 8 december;
  •    Op 1 november zal de Eerste Kamer haar Algemene Politieke Beschouwingen houden;
  •    Op 22 november zijn de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer. 

  Terug