Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Twee vacatures FIN-bestuur

  Inleiding
  De toenemende belangstelling van onder meer de overheid voor de filantropische sector doet de vraag naar beleid, inrichting en organisatie van de fondsen toenemen. Het FIN-bestuur beoogt de leden zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van samenwerking, uitbreiding en versterking van de vereniging, het vaststellen van thema’s en professionalisering. Het FIN-bestuur behartigt de belangen van de leden en bevordert dat de overheid rekening houdt met de specifieke kenmerken van vermogensfondsen. De komende periode zal hierbij zowel fiscaliteit als de verdere uitwerking van het Validatiestelsel centraal staan. Tot slot neemt, onder invloed van alle technologische en communicatieveranderingen, ook de digitale inrichting van de vereniging in belang toe.

  Vacatures
  De huidige voorzitter de heer dr. M.C.E. (Rien) van Gendt en de vicevoorzitter mevrouw mr. E.Y. (Elisabeth) Beelaerts van Blokland-van Schaijk zullen beiden het lidmaatschap van het bestuur van de FIN per 1 januari 2016 beëindigen. Zij hebben op dat moment twee termijnen de vereniging gediend, waarvoor hen veel dank is verschuldigd.

  Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe leden, die op 24 november a.s. aan de Algemene Ledenvergadering voorgedragen zullen worden tot benoeming. Conform artikel 13 van de statuten wordt u in de gelegenheid gesteld uzelf voor te dragen voor het vervullen van deze vacature(s). Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een penningmeester; zij vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur van de vereniging.

  Algemeen Profiel (m/v)
  De nieuwe (onbezoldigde) bestuursleden:

  • zijn in elk geval natuurlijke personen die de functie bestuur of intern toezicht bij een van de leden vervullen;
  • ​opereren op academisch werk- en denkniveau;
  • beschikken over een ruim netwerk binnen de filantropische sector (bij voorkeur vermogensfondsen);
  • hebben een brede maatschappelijke belangstelling;
  • zijn initiatiefrijk en reageren op actieve wijze op zich wijzigende behoeften van de leden;
  • geven vorm aan de strategie van de vereniging en zijn beleidsmatig geïnteresseerd;
  • kunnen op effectieve wijze, binnen de gegeven doelstellingen van de FIN, prioriteiten bepalen en de benodigde middelen aangeven om deze doelen te bereiken;
  • zijn in staat de FIN op goede wijze binnen en buiten de kring van ‘vermogensfondsen’ te vertegenwoordigen;
  • zijn in staat contacten te leggen en te onderhouden;
  • opereren onafhankelijk en hebben geen met de FIN tegenstrijdige belangen;
  • zijn in staat om met het bureau van de FIN samen te werken, onder meer door deelname aan ad hoc commissies en/of werkgroepen en het nemen van de verantwoordelijkheid voor bepaalde aandachtsgebieden (in samenwerking met de directeur).

  Met oog op de huidige samenstelling van het bestuur is een juridische en/of fiscale achtergrond of kennis van en affiniteit met ICT (denk aan: CRM, website ontwikkeling, social media en webinars) een pré.

  Wij verzoeken u een eventuele voordracht uiterlijk 19 oktober a.s. strikt vertrouwelijk en persoonlijk te richten aan de voorzitter van het bestuur FIN (de heer dr. M.C.E. van Gendt*). De voorgedragen kandidaten zullen binnen het bestuur worden beoordeeld, waarna het bestuur een voordracht aan de leden zal doen.

  De zittingstermijn is voor vier jaar met mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming.

  Het bestuur van de FIN ziet uw voordracht met belangstelling tegemoet.

  * dr. M.C.E. van Gendt, Prins Mauritsplein 1c, 2582 NA Den Haag

  Terug